KNOW

Informacje na temat planowanych konkursów można uzyskać w dziekanacie
(pokój 028 – tel. 7742).

Konkursy będą ogłaszane do chwili wyczerpania środków finansowych.


UWAGA !

BENEFICJENCI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W 2018 r. (OBSZAR 1 PODDZIAŁANIE 4)
Faktury muszą być rozliczone w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r.


UWAGA !

Faktury z obszaru 1 poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach posiadających Impact Factor – muszą być rozliczone do 15 listopada 2018 r.

Faktury z pozostałych obszarów muszą być rozliczone do 31 października 2018 r.


knowW drugiej edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) w gronie laureatów znalazło się konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii utworzone przez osiem podmiotów, w tym trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dwa Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden Politechniki Wrocławskiej oraz dwa inne podmioty. Konsorcjum otrzymało status KNOW w dziedzinie nauk rolniczych. Międzynarodowe grono ekspertów wyłoniło cztery Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące: dwa w dziedzinie nauk biologicznych, jeden nauk o Ziemi oraz jeden w dziedzinie nauk rolniczych. Ten ostatni otrzymało Wrocławskie Centrum Biotechnologii, które tworzą: Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.


Zobacz gratulacje od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Uwaga ! Aby móc rozliczać koszty tłumaczenia artykułów naukowych oraz koszty ich publikacji ze środków KNOW w artykule obcojęzycznym koniecznie musi być zamieszczona informacja o poniższej treści:

Publication supported by Wroclaw Centre of Biotechnology, programme The Leading National Research Centre (KNOW) for years 2014-2018.

W artykułach zamieszczanych w czasopismach polskojęzycznych należy zamieścić informację o treści:

Publikacja współfinansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Artykuły niezawierające powyższej informacji nie będą rozliczane ze środków KNOW.


Aby aplikować o środki KNOW należy skorzystać z aplikacji na stronie:

http://know.wroc.pl/starter/

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Oceniającej wszystkie aplikacje należy przygotować na obowiązujących formularzach, które można pobrać z tej strony