Misja i strategia

Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest kształcenie na wysokim poziomie studentów, jako przyszłych kadr dla potrzeb biogospodarki i gospodarki żywnościowej oraz rozwijanie badań naukowych w obszarze przetwórstwa i zapewnienia jakości żywności, żywienia oraz biotechnologii ukierunkowanych na poprawę jakości życia społeczeństwa.

 

Strategia Rozwoju

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności w latach 2013-2020

Wprowadzenie

Uaktualniona strategia rozwoju Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności w latach 2013-2020 została zatwierdzona przez Radę Wydziału na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r. Jest ona spójna ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku, która wpisuje się w strategię rozwoju województwa dolnośląskiego.

 

Diagnoza

 W skład Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności aktualnie wchodzi 7 katedr:

 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Katedra Chemii
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
 • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
 • Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
 • Katedra Żywienia Człowieka

oraz Dziekanat i Laboratorium Badań Żywności i Innowacji.

Wydział posiada dwie lokalizacje przy ul. J. Chełmońskiego 37/41, gdzie mieści się dziekanat oraz większość jednostek, oraz przy ul. C.K. Norwida 25, gdzie znajduje się Katedra Chemii, Laboratorium Badań Żywności i Innowacji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz laboratoria dwóch katedr : Technologii Rolnej i Przechowalnictwa i Żywienia Człowieka, odpowiednio Pracownia analizy produktów żywnościowych i akredytowane Laboratorium badawcze spektrometrii absorpcji atomowej.

Na Wydziale zatrudnionych jest 150 pracowników, w tym: 105 nauczycieli akademickich oraz 44 pracowników administracyjnych i inżynieryjno – technicznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego:

 • w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 • w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.

Na Wydziale realizowane są badania naukowe wchodzące głównie w zakres dyscypliny naukowej – technologia żywności i żywienia, w specjalnościach technologia żywności i żywienie człowieka oraz dyscyplinie naukowej -biotechnologia. Ponadto prowadzone są badania wchodzące w zakres dyscypliny naukowej chemia – chemia bioorganiczna i synteza organiczna. Wydział redaguje dwa czasopisma naukowe: anglojęzyczne internetowe czasopismo: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities – Biotechnology i ogólnokrajowe: Acta Scientiarum Polonorum-Biotechnologia.

Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych odbywa się na 4 kierunkach studiów:

 • Technologia żywności i żywienia człowieka, studia I i II stopnia,
 • Biotechnologia, studia I i II stopnia,
 • Towaroznawstwo, studia I stopnia,
 • Żywienie człowieka, studia I stopnia.
 • Zarządzanie jakością i analiza żywności, studia I i II stopnia
 • Żywienie człowieka i dietetyka, studia I i II stopnia

W ramach 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale jest prowadzone kształcenie w dwóch dyscyplinach: technologia żywności i żywienia (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne) oraz biotechnologia (nauki biologiczne).

W 2013 roku na Wydziale studiowało 1269 studentów studiów stacjonarnych oraz 65 studentów studiów niestacjonarnych.

Wydział prowadzi działalność w zakresie kształcenia ustawicznego, w ramach studiów podyplomowych:

Baza dydaktyczno-naukowa Wydziału obejmuje: 3 sale wykładowe, 3 sale seminaryjne, 13 sal ćwiczeniowych, 35 laboratoriów i pracowni. Posiada też dwie pracownie komputerowe dostępne dla studentów w okresie, kiedy nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne. Ponadto do dyspozycji Wydziału, dla realizacji zajęć dydaktycznych, corocznie przydzielane są sale z bazy dydaktyczno-naukowej innych wydziałów i jednostek pozawydziałowych uczelni. Wydział w ostatnich latach znacznie wzbogacił się w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową. W budynku Wydziału zainstalowana jest sieć Wi-Fi. W ramach kilku przedmiotów kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wizja

W 2020 roku Wydział posiada najwyższą kategorię, jest rozpoznawalną w kraju i za granicą jednostką dydaktyczną i naukowo-badawczą. Szeroko rozwija współpracę z otoczeniem gospodarczym w regionie i kraju. Dynamicznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Stale doskonali jakość we wszystkich obszarach swojej działalności.

 

Cele strategiczne Wydziału

 1. Rozszerzanie oferty kształcenia i stałe doskonalenie jego jakości
 2. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia Wydziału w obszarze dydaktyki i badań naukowych.
 3. Utrzymanie dotychczasowej kategoryzacji Wydziału i statusu KNOW
 4. Utrzymanie podwójnych uprawnień Wydziału do doktoryzowania i habilitowania
 5. Umocnienie relacji z otoczeniem gospodarczym .

 

Główne kierunki działania

 1. Dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 2. Rozwój badań i kadry naukowej

 

Realizowanie w ramach prac badawczych Wydziału następujących tematów:

 • Monitorowanie łańcucha produkcji żywności w aspekcie usprawniania procesów technologicznych i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Bioaktywne substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich otrzymywanie, charakterystyka oraz wykorzystanie w formie biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych.
 • Biotransformacje naturalnych bioaktywnych związków z grupy izoprenoidów i flawonoidów.
 • Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży niekonwencjonalnych.
 • Badanie wpływu diety na stan zdrowia konsumentów.

Rozwój nowych obszarów badawczych: nutrigenomika, technologia winiarstwa

Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i rozwój współpracy naukowej z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą , szczególnie z jednostkami, z którymi Wydział posiada podpisane umowy i stworzone konsorcja (np. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, EIT plus i Instytut Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie)

Zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania środków unijnych i krajowych (NCN, NCBiR, Horyzont 2020) na badania naukowe

Podwyższanie rangi czasopism naukowych redagowanych przez Wydział

Organizacja co 2 lata międzynarodowych konferencji naukowych Wydziału

Rozwój kadry naukowej:

zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju kadry naukowej, szczególnie uzyskiwania stopni doktora habilitowanego i tytułów profesora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz biotechnologia, w celu utrzymania uprawnień Wydziału do doktoryzowania i habilitowania oraz zapewnienia obsady kadrowej wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia

zatrudnianie młodej kadry naukowej o szczególnie ważnym dla Wydziału profilu wykształcenia.

 1. Rozwój kształcenia:

Doskonalenie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości na wszystkich poziomach kształcenia:

 • zapewnienie prawidłowego stosowania procedur w obszarze dydaktyki zgodnych z KRK,
 • doskonalenie walidacji efektów kształcenia studentów,
 • wprowadzanie doradztwa/ tutorigu dla studentów,

Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy:

 • wprowadzanie nowych kierunków studiów oraz specjalności:

– kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności –studia I i II stopnia (od 2014/2015) w miejsce Towaroznawstwa żywności, w tym specjalizacji/specjalności:

               – chemia żywności

– zarządzanie jakością żywności pochodzenia roślinnego

– zarządzanie jakością żywności pochodzenia zwierzęcego

– kierunek Dietetyka – studia II stopnia (od 2017/2018).

 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu produkcji piwowarskiej i winiarskiej.

Rozwój kształcenia w systemie zdalnym – wprowadzanie jednego nowego kursu co dwa  lata

Rozwój kształcenia w języku angielskim

 • wprowadzenie kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka (od 2016/2017) ,
 • udział w prowadzeniu kształcenia na kierunku: Rolnictwo tropikalne,
 • rozszerzanie oferty przedmiotów w języku angielskim na studiach I i II stopnia na wszystkich kierunkach.

Wprowadzenie programu kształcenia dla studentów wybitnie uzdolnionych

– indywidualne studia międzyobszarowe

Prowadzenie studiów doktoranckich w dwóch dyscyplinach:

-w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

– w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, zarówno w j. polskim, jak i w j. angielskim (ogólnouczelniane niestacjonarne studia doktoranckie dla cudzoziemców)

Rozwój kształcenia ustawicznego

Rozszerzenie oferty kształcenia na studiach podyplomowych

Utrzymanie dotychczasowych studiów podyplomowych i powołanie nowych:

Technologia piwowarstwa,

Menedżer usług gastronomicznych i hotelarstwa,

Chemia żywności.

    Usprawnianie organizacji procesu dydaktycznego

 • pełne wprowadzenie wirtualnego dziekanatu i stałe doskonalenie informatycznej obsługi procesu dydaktycznego,
 • wprowadzanie elementów systemu kształcenia modułowego/ moduły dla powtarzających przedmioty w miesiącach wakacyjnych)

Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia studiów

– zwiększenie mobilności studentów i pracowników naukowych w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych,

-rozszerzenie współpracy z uczelniami zagranicznymi – wprowadzenie double diploma.

 

 1. Współpraca z pracodawcami
 • rozwój współpracy z Radą Biznesu Wydziału
 • współpraca z pracodawcami, szczególnie zasięganie ich opinii w zakresie modyfikacji programów studiów i realizacji programów kształcenia – program konsultacji,
 • wdrożenie programu śledzenie losów absolwentów,
 • rozwój usług badawczych dla przemysłu
 • akredytacja kolejnych laboratoriów pod potrzeby rynku
 1. Plany inwestycyjne dla Wydziału

– w latach 2016-2020 planowana jest nowa inwestycja dla Wydziału : Laboratorium procesowe i technologii gastronomicznych w sąsiedztwie Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu z pełnym wyposażeniem w aparaturę i urządzenia do prowadzenia operacji technologicznych w skali ćwierć techniki.