Kierunki studiów

Wydział prowadzi studia na kierunkach:

Kierunek Biotechnologia

Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.

Efekty kształcenia: studia I stopnia, studia II stopnia


Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Absolwenci studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mają wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości surowców, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Posiadają także wiedzę dotyczącą aspektów żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, oraz marketingu. Zdobyta wiedza z zakresu ochrony środowiska może służyć przy projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także pracowników placówek badawczych.

Efekty kształcenia: studia I stopnia, studia II stopnia


Kierunek Żywienie człowieka i dietetyka

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Żywienie człowieka i dietetyka łączą w sobie kompetencje technologa żywności i dietetyka. Posiadają wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, technologii przygotowywania potraw, a także polityki wyżywienia ludności oraz psychodietetyki. Znają czynniki ryzyka chorób dietozależnych i są specjalistami  w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego dla różnych grup populacyjnych, zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia. Charakteryzują się umiejętnościami praktycznymi,  jak i wiedzą z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych i edukacyjnych.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka mają wiedzę zakresu żywienia klinicznego,  dietetyki, profilaktyki chorób cywilizacyjnych,  a także technologii przygotowywania potraw. Znają czynniki ryzyka chorób dietozależnych i są specjalistami  w zakresie planowania i wprowadzania, opartego o podstawy naukowe, żywienia indywidualnego i zbiorowego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup populacyjnych. Dysponują także wiedzą niezbędną do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych przez propagowanie odpowiednich zaleceń i wskazań żywieniowych.

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach świadczących usługi żywieniowe i dietetyczne, szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej i zakładach gastronomicznych. Mogą także podjąć pracę w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, w zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych.  Są również przygotowani  do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej, ukierunkowanej na doradztwo żywieniowe.

Efekty kształcenia: studia I stopnia


Kierunek Żywienie człowieka

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Żywienie Człowieka mają rozległą wiedzę na temat współzależności między pożywieniem, a organizmem człowieka. Potrafią ocenić wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, analizy stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, technologii przygotowywania potraw, gastronomii i obsługi konsumenta. Program kształcenia uwzględnia również aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne żywienia, projektowanie zakładów żywienia zbiorowego oraz żywności o cechach funkcjonalnych.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Żywienie Człowieka charakteryzują się umiejętnościami praktycznymi,  jak i wiedzą z zakresu racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych i edukacyjnych. Posiadają również umiejętności z zakresu oceny jakości żywności wykorzystującymi metody analityczne i techniki instrumentalne.

Studia na kierunku Żywienie Człowieka przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach świadczących usługi żywieniowe, sanatoriach, domach opieki społecznej i zakładach gastronomicznych. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych.  Są również przygotowani  do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia.

Efekty kształcenia: studia I stopnia


Kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności

Studia na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności przygotowują specjalistów w zakresie analizy i oceny jakości produktów spożywczych oraz projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Celem nauczania jest wykształcenie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów oraz odpowiedzialności zawodowej i etycznej za jakość i bezpieczeństwo żywności. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych, doboru i wykorzystywania różnych technik analizy surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Potrafi analizować problemy związane z zarządzaniem jakością żywności w kontekście oceny zgodności produktów spożywczych z przepisami prawnymi. Posiada umiejętność systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym. Efekty kształcenia uzyskane na tym kierunku umożliwiają podjęcie pracy zawodowej w przemyśle spożywczym i pokrewnych oraz instytucjach nadzorujących produkcję żywności. Absolwent jest przygotowany również do organizacji pracy w laboratoriach, doradztwa z zakresu systemowego zarządzania jakością żywności.

Efekty kształcenia: studia I stopnia, studia II stopnia


Kierunek Technologia i organizacja gastronomii

Kierunek ma na celu nowoczesne i wszechstronne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Studia powołano w odpowiedzi na aktualne polskie potrzeby społeczno-gospodarcze w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie akademickim. Proponowany, innowacyjny system studiowania zakłada równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej w uczelni i doświadczenia praktycznego podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej (sektor HoReCa). Płatne staże będą trwały łącznie 11 miesięcy i obejmą szkolenie techniczne, technologiczne i menadżerskie. W ramach stażu wykonywana będzie również praca dyplomowa o charakterze aplikacyjnym.

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwolą zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu towaroznawstwa, bezpieczeństwa oraz technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem  metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii oraz z zakresu żywienia człowieka, a także  podstaw dietetyki. W trakcie studiów przeprowadzone zostaną również trzy bezpłatne szkolenia (baristerskie, barmańskie, somelierskie), które uzupełnią wiedzę i umiejętności studentów o treści nierealizowane w programie studiów i umożliwią zdobycie certyfikatów potwierdzających przydatne umiejętności zawodowe. Studia przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych, zakładach żywienia zbiorowego, hotelarstwie, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową czy też zakładach przemysłu spożywczego.

Efekty kształcenia…

Studia realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-DU74/18 „HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym Technologia i organizacja gastronomii„, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.